Naar de vrije school...of toch niet?

10-10-2012 15:28 204 berichten
Alle reacties Link kopieren
Hoi,Ik heb een dochtertje van 2 en ben me (ja, nu al) aan het orienteren voor de kleuter en - basischool voor haar. Vlakbij waar ik woon zit een vrije school. Ben er geweest, sfeer geproefd en...tja, lijkt me voor kleuters en jonge kinderen een fijne school om op te zitten. Veel muziek, natuur en vooral, een zachte manier van omgaan met elkaar.

Mijn twijfelpunt: hoe ervaren kinderen de overgang naar een 'gewone school' daarna, voortgezet onderwijs dus. Heb hier veel ( niet al te beste) verhalen over gehoord maar die gaan dan ook wel weer 20 jaar terug. Er is veel veranderd. Of niet?

Ben erg benieuwd naar jullie ervaringen. Misschien hebben jullie zelf kinderen die net deze overstap gemaakt hebben. Hoe hebben zij ( en jullie) hun schooltijd op de vrije school ervaren?Dank jullie wel voor het delen
Alle reacties Link kopieren
Hopake,Deze man heeft zijn kinderen op de belgische steinerschool gehad, en dat is appels met peren vergeleken met de Nederlandse vrije school. In Nederland is er ook een eigen Pabo: Helicon. Vandaaruit wordt het onderwijs vormgegeven.En ik weet niet of je al wel eens meerdere inspectierapporten hebt gezien, maar velen scoren op enkele puntjes wel onvoldoende. Dat wil nog niet zeggen dat er dan sprake is van een zwakke school!
Alle reacties Link kopieren
@hopake:Mijn reactie (Muscaria)is vetgedruktJe citeert uit een oud inspectie rapport."Tijdens het onderzoek is de volgende indicator toegevoegd “4.7 Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan”, omdat de school daarop opvallende prestaties levert"Het rapport waaruit ik dit citeerde is van 2010. Het rapport uit 2011 dat daarop volgde, behandelde alleen de punten van verbetering. Op punt 4.7 was er geen verbetering nodig.Het rapport van onderwijs inspectie is niet goed maar voldoende. Bijna overal 3 (voldoende) en bijna nergens 4 (goed)..Persoonlijk vind ik dat dus een prima rapport, de kwaliteit van de school en het onderwijs doen niet onder aan de meeste scholen in Nederland en zoals te lezen is in het rapport, is de uitstroom bovengemiddeld hoog.Van de 31 punten die in het rapport behandeld worden, zijn er slechts vier verbeterpunten, waaraan begin 2011 al volop gewerkt werd. De rest is voldoende of goed. Jij vind het kennelijk nodig om die vier punten uit te vergroten:Kwaliteitzorg inspectie rapport Vuurvogel is onvoldoende.Dit is gewoon niet waar. In het rapport staat:

"Deze verbeteringen leiden ertoe dat alle onderzochte indicatoren van het onderwijs en leren als voldoende zijn beoordeeld. Ook behaalt de school voldoende opbrengsten, zowel aan het eind van de basisschool, als op tussentijdse momenten. Daarnaast heeft de school de kwaliteitszorg op belangrijke onderdelen verbeterd, zodanig dat de inspectie daarbinnen slechts twee onderdelen benoemd die nog verbetering behoeven".Twee van zes punten zijn dus verbeterpunten. Van de overige vier punten scoren er twee voldoende, twee goed. En dan noem je hier nog weer die twee punten:"Binnen de kwaliteitzorg zijn nog twee onderdelen als onvoldoende beoordeeld. In de eerste plaats evalueert de school nog onvoldoende het onderwijs en leren."Citeer dan ook wat daar na komt:

[b"]Lessen worden wel door de schoolleiding geobserveerd, maar schoolbrede analyses en conclusies worden daaruit nog weinig getrokken. Wel wil de school dit uitbreiden. Aan de hand van beschreven competenties wil de school in de toekomst leraren zelf laten reflecteren op hun eigen handelen. Deze gegevens worden dan afgezet tegen observaties in de lessen aan de hand van dezelfde competentiebeschrijvingen. Op die manier wil de school de verschillende domeinen van het onderwijs en leren evalueren en de resultaten clusteren op schoolniveau zodat ook uitspraken op schoolniveau mogelijk zijn".[/b]"Een ander onderdeel van de kwaliteitzorg dat nog als onvoldoende is beoordeeld, is het borgen van de bereikte kwaliteit."Misschien ook even wat daarna komt citeren:De Vrije School Driebergen heeft veel goede veranderingen doorgevoerd de laatste jaren. Het is nu zaak om de bereikte kwaliteit vast te houden, afspraken vast te leggen en verder te verdiepen. De school realiseert zich dat terdege.Leer opbrengsten lezen zijn onvoldoende

"

Maar citeer dan ook hier het hele(!) stuk:

De resultaten voor rekenen en wiskunde en begrijpend lezen zijn voldoende. De resultaten voor technisch lezen zijn echter onvoldoende. Deels is dit te verklaren door het feit dat het technisch lezen in de vrije school pas uitgebreid aan bod komt in groep 4 (klas 2). De resultaten in de hogere klassen zijn echter ook risicovol. De school heeft hierop ingespeeld en heeft vanaf dit schooljaar een uitgebreid aanbod voor het voortgezet technisch lezen ingezet. De eerste resultaten laten zien dat deze interventie succesvol lijktHet rapport is van maart 2011, Je kunt er dus vanuit gaan dat elk van deze verbeterpunten, waaraan zoals je kunt lezen al volop aan gewerkt werd en vaak al verbeteringen zichtbaar waren, inmiddels ook al verbeterd is. De conclusie van het rapport is naar mijn mening ook prima:"Dit alles heeft de school doorgevoerd met het behoud van de eigen identiteit en de verworvenheden en achtergronden van de vrije school gedachte. Daarmee heeft de school vorm gegeven aan de ambities van het bevoegd gezag een moderne vrije school te willen zijn, die het vrije school onderwijs verenigt met de eisen die de moderne maatschappij stelt aan het onderwijs".@vosje: Daar kan ik me helemaal bij aansluiten! De sfeer en de klik met schoolleider en leerkrachten was voor ons ook heel belangrijk. En wat ons betreft had dat net zo goed de daltonschool, Janaplanschool, openbare school of christelijke bij ons in de buurt kunnen zijn. Maar van alle scholen die we bezocht hebben sprak deze ons veruit het meeste aan. Koelen, pleisters etc (paracetamol waarschijnlijk ook, hebben mijn kinderen alleen nog niet nodig gehad) maken ze hier ook gewoon gebruik van hoor. Ongetwijfeld zijn er in het verleden rare dingen gebeurd en gebeuren die op bepaalde vrije scholen nog steeds, maar dat gaat net zo goed op voor elk ander type school. Ik heb zelf op verschillende openbare scholen gezeten en op een christelijke school, maar daar heb ik net zo goed rare dingen meegemaakt, waar ik wel een boek over zou kunnen schrijven.
Even ten overvloedde wellicht, maar ik wil het toch duidelijk zeggen, zeker nu meneer negativo zich hier weer meldt: Ik heb GEEN nare ervaringen gehad op de Vrije School. Ik heb er echt een leuke tijd gehad en ik ben zeker niet geslagen of mishandeld. En ik heb ook zeker leraren getroffen die echt hun beste gedaan hebben voor mij, op hun manier.

Het enige wat ik kan bedenken is dat ze totaal geen pest beleid hadden, je moest jezelf maar verdedigen en het zou wel aan jou liggen, dan, maar dat was in de jaren 80 heel normaal. Dat was toen op andere scholen ook zo. Verder heb ik mijn vader heel jong verloren en vond dat ze daar nogal bijzonder mee omgingen, achteraf. Daar werd vooral niet over gepraat (gelukkig deed mijn moeder dat thuis wel). Dan kreeg je heileurythemie. Maar niemand die gewoon vroeg van: goh, gaat het een beetje thuis zonder vader en met een depressieve moeder oid? Eerlijk gezegd kreeg ik het gevoel dat er iets met mij mis was, want ja, iedere keer werd je weer uit de les gehaald voor heileurythmie. Zoals mijn moeder later zei: antoprosofen hebben fantastische ideeen over aardengelen en etherlichamen, maar simpele menselijkheid dat vergeten ze soms gewoon. En dat is het gevoel wat ze je soms geven: zolang het maar antorposofisch is is het goed, gelul natuurlijk.
Alle reacties Link kopieren
@Vosje, daar heb je helemaal gelijk in. Ik heb in de jaren '80 op een openbare basisschool gezeten, en met de dingen die je noemt werd door de school totaal niets mee gedaan. Een anti-pestbeleid was er helemaal niet. Het schoolhoofd zei doodleuk dat pesten er bij hoorde, dat kinderen elkaar hun plek moesten wijzen. Op heel veel scholen wordt pas de laatste tijd echt aandacht besteed aan het pesten. Net zo goed op vrije scholen is daar veel te lang geen of onvoldoende aandacht voor geweest. Hier in de buurt is ook een christelijke school die al jaren pocht met hun project "de vreedzame school", maar ik heb al van verschillende ouders gehoord die hun kinderen nog onlangs vanwege het pesten en het slappe gedrag van de leerkrachten van school gehaald hebben. Een gedegen anti-pest beleid is erg belangrijk en ook zeker iets waar je naar moet kijken bij het kiezen van een school.
Alle reacties Link kopieren
Leuk stukje wat op 31-10-2012 door muscaria geschreven wordt en ik heb het dan ook al eerder voorbij zien komen.

De laatste slotzin te weten : "Als Steiner in deze tijd zou leven, zou hij ook met een tablet rondlopen".is gezegd, en dus ook gepubliceerd, door de schoolleider van de Vrije School Driebergen in een krantenartikel.Ik durf te stellen dat als Steiner dit kon horen vanuit het hiernamaals hij ter plekke een beroerte zou hebben gekregen want Steiner was alles behalve vooruitstrevend en hield vast aan andere zaken zoals het bovennatuurlijke.

Zijn visie en leer is dan ook gestoeld op het geestesgebeuren.

Moderne technologie, zoals computers zou bij hem dan ook uit den boze zijn.De school die ik hierboven benoem is trouwens heden ten dage omgedoopt in de Vuurvogel.

Dit is natuurlijk niet voor niets gebeurd want het is nu eenmaal een gegeven dat het aantal leerlingen vandaag de dag drastisch terugloopt op de Vrije Scholen.

Vandaar dat men via dit soort acties, het kiezen van een andere naam, dit wat probeert op te vijzelen en zo aan werving doet voor nieuwe leerlingen.Even voor alle duidelijkheid : Ik zeg dus niet dat degene die dit hierboven beschrijft de schoolleider van deze school is maar ik durf wel te beweren dat het daarop terug te herleiden is.

Ik heb zelf connecties met desbetreffende Vrije School en kan hier dus over meepraten, uitweiden en ook voorbeelden aanhalen dat hetgeen wat hierboven beschreven wordt maar ten dele klopt.Ik zal hier verder niet te veel over uitweiden maar wil daarentegen wel wat verder ingaan op de Vrije School in het algemeen en expliciet Rudolf Steiner, door antroposofen ook wel liefkozend Herr Doktor genoemd, en ook waarop deze scholen gebaseerd zijn.

Steiner, de grondlegger van deze scholen, alsook degene die a.h.w. als een soort goeroe gezien wordt door de antroposofen, want alles wat hij verkondigd heeft (N.B bijna 100 jaar terug) wordt nog steeds uitgedragen en voor zoete koek geslikt.

De aloude ideen van Steiner (die dus dateren van 1919) worden heden ten dage nog klakkeloos overgenomen.

Zo wordt er nog steeds periodeonderwijs gegeven en de thematieken zijn nog grotendeels hetzelfde.

De talrijke vernieuwingen die de laatste decennia in het onderwijsveld zijn doorgevoerd, zijn voor het merendeel aan de Vrije Scholen voorbij gegaan.

Steiners leer is vooral gebasseerd op karma en reincarnatie. Alleen wordt daaraan bij open dagen e.d geen aandacht aan besteed en liever door antroposofische instellingen ook niet over gesproken.

Dus ook niet wat Steiner aanhaalt en uitdraagt dat a.h.w. alles wat er met je gebeurt je over jezelf afroept.

Een voorbeeld hiervan is van een kind dat door een ongeval komt te overlijden.

Zijn visie is dus dat het zo heeft moeten zijn of beter gezegd dat het kind dat zelf over zich heeft afgeroepen.Ook zijn rassenleer, die gewoon neigt naar racisme, en dus min of meer vergelijkbaar is met die van Hitler (alleen nog meer gericht tegen de Indianen dan tegen de Joden) daarover word niet gesproken maar is wel terug te herleiden (en uiteraard te vinden in zijn boeken) in zijn denkbeelden en dus opvattingen.Een belangrijk kenmerk dat de Vrije School onderscheidt van reguliere scholen is dan ook de autoriteit van de leraar.

Gezag speelt dan ook in de Steinerfilosofie een grote rol.

De leraar moet als het ware de kinderen vormen en is dan ook degene waar tegen de kinderen op moeten kijken.

Het staat hem dan ook min of meer vrij om daar zijn eigen draai aan te geven, uiteraard wel vertaald naar en passend in de filosofie van Steiner.

Het is dan ook niet voor niets dat de leraar meerdere opeenvolgende jaren met zijn leerlingen meegaat en zo invulling kan geven aan dit geheel en dus a.h.w de belangrijkste persoon blijft op dit gebied voor en rondom de kinderen.Wat verder nog opvallend is aan de Vrije School is dat zij een veel hogere schoolbijdrage vraagt dan andere scholen.

De bijdrage is gebaseerd op basis van het inkomen van beider ouders (met als rekenmodel voor elke 10.000 euro 250 euro schoolgeld en let wel dit zijn brutobedragen)

Zij gaan er dus ook vanuit dat de ouders hieraan voldoen.

Zo niet word je met scheve ogen aangekeken.

Dit alles omdat zij een ander soort onderwijs prediken te geven die dus extra kosten met zich meebrengt.

Vooral het vak euritmie (hier zijn speciale leraren voor in dienst wat natuurlijk een flink kostenplaatje met zich meebrengt en wat uiteraard niet gefinancierd wordt door de overheid en dus zelf betaald moet worden) is een vak dat door vele buitenstaanders als overbodig en zinloos wordt ervaren.

Euritmie is dan ook het geesteskindje van Steiner.

Als iemand mij de toegevoegde waarde hiervan kan vertellen houd ik mij aanbevolen want dan kunnen ze op andere reguliere scholen dit vak ook invoeren.

Vooralsnog is het mij duidelijk dat dit vak alleen Vrije Scholen boeit en is het in ieder geval een duur kostenplaatje voor de ouders wiens kind op zo'n school zit.

Overheidsbemoeienis en schoolinspecties zijn nog steeds niet geliefd bij de Vrije Scholen, en wat muscaria zegt klopt er komt een kleine kentering doordat ze voortaan ook verplicht zijn (en gelukkig maar) om aan cito toetsen deel te nemen.

Zij (lees Vrije Scholen) zien vandaag de dag elke bemoeienis van buitenaf, dus vooral die van de overheid, als belemmering om hun zogenaamde Steinerpedagogie te realiseren.De vrijheid die deze scholen prediken betekent dus geen vrijheid in het algemeen maar vrijheid voor antroposofie.Nare aangelegenheden, die op een Vrije School voorvallen worden dan ook het liefst binnenskamers gehouden en mogen eigenlijk niet in de publiciteit komen.

Een voorbeeld wat ik aan wil halen is dat van de Vuurvogel

(voorheen bekend onder de naam Vrije School Driebergen)

m.b.t. een recent geval van pesten op school wat ook terug te vinden is op internet.'Langdurig gepest' - 14/03/2012De situatie van de kinderen, die wordt beschreven in het rapport over het geweld op de vrije school van Driebergen, heeft tot een verzoek tot ondertoezichtstelling geleid. Beide kinderen worden in hun ontwikkeling ernstig bedreigd, aldus Justitie. Eerdere signalen werden genegeerd door de vrije school Driebergen, die diverse reguliere instanties heeft misleid en zaken onder de pet wil houden. [...] De kinderen geven aan dat ze langdurig zijn/worden gepest op de vrije school van Driebergen. De vrije school Driebergen ontkent dit in alle toonaarden.Vooropgesteld dat het niet mijn bedoeling is om de school, die hierboven door mij wordt genoemd in diskrediet te brengen wil ik wel duidelijk maken dat het slechts een voorbeeld betreft over het reilen en zeilen binnen de de Vrije Scholen.

Oftewel met andere woorden het onderwijs wat op iedere Vrije School gegeven wordt is helemaal niet zo mooi als muscaria doet voorkomen.
Alle reacties Link kopieren
Even een eerste reactie, heb nog geen tijd gehad alles te lezen, maar qua terugloop van leerlingen realisme, is hier absoluut geen sprake, ze hebben vijf (!) kleuterklassen en een leerlingenstop moeten inlassen. Tsja, hoe verklaar je dat?! Blijkbaar zijn er velen onder ons die steeds meer beginnen in te zien dat het huidig schoolsysteem doorslaat in toetsing en prestatiegerichtheid.Wat betreft pestbeleid, deze school staat erom bekend een prachtig anti-pestbeleid te hebben gestoeld op het scandinavisch model. De directeur was de enige van de vier scholen die we bezochten die tot in de details een casus kon uitleggen en hoe de school hiermee om is gegaan. Er wordt amper tot niet gepest (hoor ik ook van oud-leeringen)Zie hier: http://nos.nl/artikel/423947-compliment ... esten.html
Alle reacties Link kopieren
Reactie op het verhaal over de rassenleer:Onderzoek 'Antroposofie en het vraagstuk van de rassen'

door Gerard KerkvlietRudolf Steiner verklaard tegenstander van antisemitisme en nationalismeOngeveer tien jaar geleden is er een fel debat geweest over vermeend racisme in de antroposofie. Aanleiding hiervoor waren beschuldigende publicaties over een rassenleer bij Rudolf Steiner en het doorwerken hiervan in het onderwijs op vrijescholen. Het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland heeft in 1997 een diepgaand en onafhankelijk onderzoek naar deze beschuldigingen laten instellen. Dit onderzoek naar het onderwerp 'Antroposofie en het vraagstuk van de rassen' werd uitgevoerd door een wetenschappelijke commissie onder voorzitterschap van de jurist dr. Th.A. van Baarda. Vanwege regelmatige vragen over dit onderwerp is hieraan een afzonderlijk thema gewijd. De tekst is geautoriseerd door het bestuur van de AVIN.Geen racisme of rassenleer

De commissie bracht in april 2000 haar eindrapport uit. Zij concludeerde dat er in het werk van Rudolf Steiner (1861 - 1925) géén sprake is van een rassenleer noch van uitspraken die zijn gedaan met het oogmerk om personen of groepen te beledigen wegens ras en die daarom racistisch genoemd kunnen worden. De commissie beklemtoonde dat het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner juist is gebaseerd op de gelijkwaardigheid van alle individuen en niet op de vermeende superioreit van het ene ras boven het andere.De commissie kon de inhoud van het werk van Steiner niet toetsen aan de moderne Nederlandse antidiscriminatie wetgeving. Zijn werk is immers bijna een eeuw geleden ontstaan en kan evenmin als ander historische literatuur naar hedendaagse juridische maatstaven worden beoordeeld. Daarom heeft de commissie zich de vraag gesteld hoe de toetsing zou uitvallen indien iemand heden ten dage in het openbaar de onderzochte uitspraken zou hebben gedaan. Zouden deze uitlatingen, wanneer men ze anno 2000 tot een eigen standpunt maakt en in het openbaar uitdraagt, schending van het discriminatieverbod kunnen betekenen?Relevante citaten

In totaal heeft de commissie op deze manier 245 relevante citaten uit het 89.000 pagina’s tellende verzameld werk van Steiner onderzocht. Op die manier beoordeeld bevat het werk volgens de commissie een klein aantal uitspraken die naar de huidige maatstaven een discriminerend karakter dragen of die als discriminerend kunnen worden ervaren. Zestien van de 245 onderzochte uitspraken zouden - wanneer ze in deze tijd op eigen gezag in het openbaar worden uitgedragen - strafbaar zijn wegens discriminatie, meent de commissie. De verantwoordelijkheid voor het in het heden tot een eigen standpunt maken van opvattingen van Steiner, ligt uiteraard bij thans levende auteurs en sprekers.Vrijeschoolonderwijs

Wat het vrijeschoolonderwijs betreft concludeerde de commissie - in lijn met een eerder oordeel van de Onderwijsinspectie - dat er al evenmin sprake was van racisme. Wél werd in het verleden het gebruik geconstateerd van stereotypen in het vak volkenkunde, die discriminatie in de hand kunnen werken en die voorkomen moeten worden. De vrijescholen hebben hiertegen in 1995 maatregelen genomen, in 1998 aangevuld met een eigen non-discriminatiecode en een onafhankelijke codecommissie om de naleving ervan te toetsen.Visie Steiner kosmopolitisch

Volgens de commissie zijn suggesties alsof racisme inherent zou zijn aan de antroposofie of dat Steiner in conceptueel opzicht een van de wegbereiders zou zijn geweest van de holocaust, categorisch onjuist gebleken. Vanaf 1900 heeft Steiner zich duidelijk uitgesproken over de gevaren van het antisemitisme. In de maatschappijvisie van Steiner staat een kosmopolitisch streven centraal naar ��n mensheid zonder onderscheid naar ras of volk. Dit wordt in het eindrapport toegelicht aan de hand van een apart hoofdstuk over de staatkundige en volkenrechtelijke opvattingen van Rudolf Steiner.De commissie betreurt het dat in het racisme-debat de maatschappijvisie van Steiner altijd buiten beschouwing blijft. Aan het eind van de 19e eeuw is volgens Steiner een nieuw tijdperk begonnen. Een van de belangrijkste kenmerken van dit nieuwe tijdperk is het kosmopolitische element; het streven om boven nationalistische tendensen en het onderscheiden van rassen uit te komen. Mede daarom zette Steiner zich, als reactie op de Eerste Wereldoorlog, actief in voor een nieuwe maatschappijvisie, de zogeheten 'sociale driegeleding'. Essentieel in die maatschappijvisie is het accent dat Steiner legt op de vrijheid van het individu, dat zich steeds meer moet losmaken van oude vormen van groepsgebondenheid.Vertekend beeld van Steiner

Het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland betreurt het dat de publieke discussie over Steiner en zijn opvattingen, is gevoerd op basis van zeer onvolledige informatie en dat voornoemde aspecten hierin nooit zijn betrokken. Daardoor heeft de kritiek zich vrijwel geheel toegespitst op een zeer beperkt aantal afzonderlijke uitspraken. Uit hun context gehaald en los van Steiner’s politiek-staatkundige visie, heeft dat bijgedragen tot een eenzijdig, onderbelicht en soms zelfs geheel vertekend beeld van zijn opvattingen en intenties.De oorzaak daarvan legt het bestuur niet alleen en uitsluitend bij de critici in het debat. Uit het feit dat een onderzoek naar dit thema in het verzameld werk van Steiner nodig was en uiteindelijk tot deze omvang is uitgegroeid, mag worden afgeleid dat ook de antroposofische beweging in haar geheel, de Antroposofische Vereniging niet uitgezonderd, debet is geweest aan het optreden van gebreken in het betreffende kennisdomein.Annotaties

Het bestuur heeft de conclusies en aanbevelingen doen toekomen aan antroposofische uitgeverijen en andere organisaties die in Nederland of daarbuiten verantwoordelijk zijn voor of actief betrokken zijn bij de verspreiding van het verzameld werk van Rudolf Steiner. Hierbij is met nadruk verzocht om de aanbevelingen van de commissie tot annotatie van een aantal citaten op te volgen.Het rapport van de onderzoekscommissie "Antroposofie en het vraagstuk van de rassen" is een openbare uitgave van de Antroposofische Vereniging (ISBN 9080559318). Het verscheen in 2000. Er zijn nog exemplaren verkrijgbaar. Prijs inclusief verzendkosten 27,50. Na overmaking van dit bedrag op postgiro 9716 t.n.v. de Antroposofische Vereniging o.v.v. "Eindrapport" wordt het rapport toegezonden.
Alle reacties Link kopieren
@meneer negativo die zichzelf ook wel hopake en tegenwoordig realisme noemt.Je beweert dat het niet je bedoeling is de school in diskrediet te brengen, maar ik neem aan dat je zelf wel door hebt dat je met dit soort berichten, dit wel doet.Als ouder met kinderen op deze school moet ik hier toch even op reageren. De school heeft in de afgelopen vijf jaar wel degelijk grote veranderingen ondergaan. Dankzij de enorme inzet van een vrijwel geheel nieuw team van leerkrachten, een nieuwe schoolleider, voor het merendeel nieuwe ouders, een groene code van de onderwijsinspectie (bedankt muscaria en lide, voor jullie toelichting hierop) en ja, ook een heel nieuw beleid. Een nieuwe naam is zeker niet gekozen om de door jou genoemde redenen; de school had simpelweg nog geen naam, dus het werd nodig tijd, en daarnaast was de school wel degelijk vernieuwd, en bij een nieuwe school hoort ook een nieuwe naam.Pesten is natuurlijk verschrikkelijk, maar ik heb er zelf op deze school echt nooit iets van gemerkt! Nu ben ik nog maar vier jaar als ouder aan de school verbonden, maar het kan het zijn dat er daarvoor zich iets heeft afgespeeld.

Wat ik weet is dat de school sinds een paar jaar een heel degelijk pestprotocol en preventieplan heeft. Zie ook website:

"De school beschikt over een pestprotocol, dat zowel geschikt is voor de jongste kinderen in de kleuterklassen als voor de oudste kinderen in de onderbouw. In dit protocol wordt een stappenplan aangegeven, dat men doorloopt wanneer een geval van pesten wordt gesignaleerd. Het traject gaat van start bij de signalering en komt na nader onderzoek en besprekingen met o.a. ouders en team tot een plan van aanpak. Na uitvoering van het plan van aanpak, wordt er geëvalueerd en indien nodig een nieuw plan van aanpak gemaakt voor voortzetting of nazorg. Het pestprotocol kan niet los gezien worden van een preventieplan, wat speciaal is gericht op het onderwijs in onze school. Met de uitvoering van het preventieplan hopen we het pestprotocol steeds minder nodig te hebben".Wij zjn zelf erg tevreden met deze school, en hebben nog niets gemerkt van pesten, als er al eens iets is dan reageren leerkrachten hier heel serieus en adequaat op. Het is een veilige plek en de sfeer is er heel vriendelijk, gezellig en open. Van geweld is zeker geen sprake. Ik kan me verder helemaal aansluiten bij de verhalen en reacties van Muscaria en Lide, want zo gaat het er op de Vuurvogel precies aan toe.
Alle reacties Link kopieren
Die website is inderdaad echt raar hoor, en persoonlijk vind ik dat van de reacties van hopake (inmiddels onder de naam realisme) ook. Behalve dat er allerlei dingen door elkaar gehaald worden, ook allemaal erg zwart-wit, “van horen zeggen” en totaal anders dan wat ik zelf als niet-antroposofische ouder op de vrije school ervaar. Je moet een school ook wel een kans geven om van een bepaald stigma af te komen, maar werkelijk alles wordt onderuit gehaald.Er zijn natuurlijk mensen die de antroposofie echt als een religie beschouwen, zoals vosje al beschrijft, en heel fanatiek er van alles aan ophangen en zichzelf op de één of andere manier verheven voelen. Overigens net als mensen die heel fanatiek een echte religie aanhangen. Ik heb daar zelf helemaal niets mee, en gelukkig kom ik zulke mensen niet veel tegen. De site lijkt me gemaakt door iemand die zelf ook uit die hoek komt en vervolgens helemaal naar de andere kant is doorgeslagen. En zo alsnog zijn leven aan Steiner wijdt, maar dan in de vorm van een haatcampagne. En al het negatieve ophangt aan de antroposofie.Maar eigenlijk is de hele discussie met deze figuur onzinnig en ook volledig off-topic…TO wilde graag ervaringen van ouders horen, van wie de kinderen naar de vrije school gaan. Misschien dan maar beter negeren deze figuur.
Alle reacties Link kopieren
@ vosjeEerst word ik voor Belg aan gezien, om daarna verward te worden met iemand die hier reageerd met de naam realisme, en verder als negativo bestempeld te worden, om even verder het advies

aan te horen dat ik als vrije school ouder maar genegeert dien worden hier.Maar misschien zie ik dit verkeerd?Nu maar weer verder @ Vosje."...iedere keer werd je weer uit de les gehaald voor heileurythmie."Heileuritmie op school? Is toch voor zieke mensen?

"Heileuritmie is een speciale therapie binnen de antroposofische geneeskunde, die sinds 1921 door Rudolf Steiner en Ita Wegman vanuit het vocabulaire van de euritmie ontwikkeld werd. Het is een individuele therapie onder leiding van een antroposofisch therapeut. In Duitsland wordt deze therapie vergoed door het ziekenfonds en door de verzekeringsinstellingen.Heileuritmie wordt binnen de antroposofisch georiënteerde geneeskunde ingezet bij stoornissen aan het zenuwstelsel, aan het hart- en vaatstelsel, en bij problemen met destofwisseling en de motoriek. Verder wordt het toegepast bij ontwikkelingsstoornissen van kinderen, handicaps en ook bij psychosomatische kwalen en binnen de psychiatrie."

Bron: wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Euritmie
Alle reacties Link kopieren
@ meermin 76Ik zie dat jij, je laatse reactie hebt veranderd voor 18%.Waar je eerst stelde dat er 5 jaar geleden gepest werd op de vrije school de Vuurvogel, haal je dit nu in eens weg.Waarom doe je dit?
Alle reacties Link kopieren
kijk hopake, en hier gaat het dan ook mis met jouw "berichtgeving". Ik heb dat helemaal niet gesteld! Ik heb eerst geschreven dat ik het "best wilde geloven dat" er voor mijn tijd gepest is, maar nadat ik nog eens op die rare website keek, en constateerde dat jij in je eerdere berichten daarvan stukjes citeerde die gewoon van Belgische ouders afkomstig waren met kinderen die op Belgische scholen dingen hebben meegemaakt, en dat er behalve op die rare site werkelijk nergens op het internet enige berichtgeving is te vinden hierover, wilde ik het woord "geloven" bij jouw verhaal niet meer gebruiken. Net zoals er op elke school wel eens kinderen zijn gepest of gepest worden, zal dat ongetwijfeld ook op deze school gebeurd zijn (ook al heb ik, nogmaals, als ouder daar in de afgelopen vier jaar niets van gemerkt en gaat het er bijzonder vreedzaam aan toe) maar jouw eenzijdige beschuldigingen, wil ik niet zo maar klakkeloos geloven. Vandaar dat ik geloven veranderd heb in "het kan zijn dat ". Onvoorstelbaar hoe iemand steeds de dingen weet te verdraaien en selectief te citeren. Precies zoals de maker van de website...
Alle reacties Link kopieren
Goedemorgen Meermin,Uw energie neemt wel toe, ik geef hier een aantal voorbeelden met bron vermelding waaronder wikipedia en een inspectie verslag.Ik merk dat kritiek u moeilijk past, de problemen bevinden zich niet alleen in de vrije school de Vuurvogel in Driebergen.Je hoeft mensen niet domweg te geloven daar heb gelijk in, doe je eigen onderzoek, bekijk je eigen ervaringen, hoor van anderen en leer van anderen, zonder direct iemand weg te zetten of als ongeloofwaardig te verklaren.Sta voor je ding, ga staan voor je school, maar met een open blik en met respect voor die ander, die net als jij ook een verhaal heeft, dat gehoord mag worden.
Alle reacties Link kopieren
Hopake / realisme, fijn dat uw toon al wat milder klinkt, probeer vooral deze voor uzelf en anderen vast te houden.En uw adviezen voor wat betreft respect, de open blik en het niet direct wegzetten van iemand (of iets misschien, zoals bijvoorbeeld een school of schooltype) ook zelf op te volgen. Wie weet is het allemaal wat minder zwart-wit dan u het zich voorstelt...
Alle reacties Link kopieren
quote:Lide schreef op 28 oktober 2012 @ 21:27:

Tomatensoep even een boel vragen voor jou, wel specifiek over het lagere schoolonderwijs: hoe lang geleden ben heb je de vrije school afgerond dan? En wat maakt een vs modern? Jij kreeg dus wel meer op maat aangeboden lesstof? Ik ben soms zo bang dat het klassikale te weinig onderscheid maakt. En hoe kijk jij als pabostudent nu op het vrije school onderwijs versus andere vormen van onderwijs? Had jij je hele schoolperiode dezelfde leraar? En ooit les gehad in het 'kofschip' en WO-II?

Kleuterden veel kinderen nog een extra jaar?

Hoe strikt waren ze mbt tot bijvoorbeeld muziek (geen elektronische muziek ed, geen televisie etc?

Ik merk dat hier inderdaad veel kritici zaken noemen waarvan ik me afvraag of dat nog wel van deze tijd is.

Ik hoop dat je het niet erg vindt ze te beantwoorden neehoor niet eng, ik was dit topic gewoon vergeten ;)

Ik heb de vrije school afgerond in 2002. Sowieso staat mijn school (Nijmegen) al een hele tijd bekend als een van de modernere scholen, zijn niet zo bang om mee te gaan met de moderne tijd. Vanaf de derde klas had ik gewoon een profiel en kon ik in de havo- vwo groep voor taal bijv en de mavo- havo voor wiskunde. In dat opzicht was het zelfs wat meer afgestemd op je kwaliteiten.Als pabo- student vind ik geen enkele vorm van onderwijs echt fantastisch. De vrije school staat voor mij soms te weinig in de realiteit, regulier onderwijs richt zich meestal veeeeeel te veel op alleen de cognitieve ontwikkeling. Wat ik als kind erg prettig heb gevonden was dat we veel muziek, tekenen etc hadden tijdens de gewone vakken ook. Het is ook bewezen dat dingen op die manier vaak beteer blijven hangen overigens.Ik heb op de basisschool zeven jaar deze

Fde leerkracht gehad. Deze was zeer competent en voor mij was het heel goed. Ik ken echter ook andere verhalen, ik ben er ook niet onverdeeld gelukkig mee. Wat betreft langer kleuteren, mijn ouders wilden dat juist voor mij maar ik lag cognitief te ver voor volgens de juf. Ik heb zeker niet de ervaring dat er veel meer gekleuterd werd.Qua stof heb ik hè idee dat ik juist veel meer wist dan kinderen van andere scholen. Wj kregen vanaf groep 3 spelenderwijs Engels en Duits en vanaf groep 7 ook Frans. Daarnaast hadden we periodes van sterrenkunde, heemkunde etc. Die waren bijzonder interessant. Ik was een bovengemiddelde leerling maar toen ik na de vrije school mijn diploma nog moest halen heb ik bijna geen lessen gevolgd op het roc en met gemak mijn diploma gehaald. Die achterstand was er wat mij betreft dus echt niet.Thuis hadden wij een televisie, computers, alles. Tijdens de muziekles mochten we gewoon onze favoriete muziek laten horen en met koor zongen we liedjes uit bekende musicals etc.

Als ik naar de middelbare school kijk vind ik het grootste bezwaar eigenlijk dat het gewoon een gewone school was. Ik heb er sociaal gezien een rottijd gehad maar het onderwijs was echt helemaal niet slecht, zeker op de basisschool niet.
Alle reacties Link kopieren
Hè ik had toch die laptop moeten pakken haha.
Alle reacties Link kopieren
Dag Muscaria,Mijn reactie was niet direct aan u gericht, maar toch.U haalt wederom personen door elkaar, dit had ik u al eerder laten zien in deze draad.

Nog even voor de duidelijkheid ik ben niet realisme, nog de Steiner en Vrijeschool deskundige van de website www.steinerscholen.com, zoals u stellig blijft benoemen.Valt het u niet op dat uw reacties aan mij en anderen redelijk veel energie bevatten?

U zet mensen weg hier, en verteld zonder enige schroom of wederhoor dat iemand een haat campagne bezigt en een rare enge website heeft. Waarom zo aanvallend en denigrerend?

U probeert anderen hier op het forum te vertellen in uw reactie, dat het beter is om mij te negeren, dat is weinig vriendelijk van u.

Daarnaast zegt u dat ik geen ouder ben en het daarom eveneens onzinnig is aandacht te schenken aan deze figuur, zoals u mij weer eens vriendelijk noemt en weergeeft.

Ik zou volledig off-topic zijn volgens u, met mijn bijdragen hier.U moet oppassen niet het school voorbeeld te worden van de vele dogma's naast de ook goede zaken binnen de vrije scholen en steinerscholen.
Alle reacties Link kopieren
Nu dan maar weer inhoudelijk:Niet alleen pesten. Geweld gebeurt ook op VS Driebergen. Instanties zijn daar mee bezig.

Uit het antroposofisch tijdschrift Driegonaal. Dit gaat over vrije school algemeen.

"Op het schoolplein wordt nauwelijks echt gespeeld. Kinderen maken ruzie, zitten elkaar achterna, er wordt geschopt en geslagen, al dan niet in de vorm van ‘spel’. Introverte kinderen proberen zich van alles en iedereen afzijdig te houden."

Zie ook nog deze reactie van een ouder van VS Driebergen

"De leraren tekorten op de vrije scholen, worden zo nu en dan ingevuld door ongeschoolde krachten, en dat om de problemen binnen de gelederen te houden!

De onderbouw van de vrije school in driebergen heeft het afgelopen jaar een leegloop gekend, die niet bekend is bij de nodige instanties.

Ook de directeur van die school is in Juli 2008 opgestapt, het was een vrouw uit het regulier onderwijs, heeft er een aantal jaren gewerkt, maar kon het desondanks haar jarenlange ervaring niet volhouden, want kritiek mag er niet worden geleverd, en aan zelfreflexi wordt niet gewerkt binnen de Ántroposofie."

http://weblog.steinerscho ... erarentekort/#comment-142

PS: de deskundige van Steinerscholen.com studeerde aan Hogeschool Helicon te Driebergen.
Alle reacties Link kopieren
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar TS Lizzious ben je al wat verder gekomen in je zoektocht?

Tomatensoep, ontzettend bedankt voor je reactie! Hoe vond je het taalonderwijs? Zoals onderwijs in spelling? Ik doel dan op louter het lagere schoolonderwijs. Ken je het proefschrift van Hilde Steenbergen? www.rug.nl/gion/rapporten/VrijeScholen.pdf

Op zich komt de vs er daar niet heel best vanaf naar mijn interpretatie...
Alle reacties Link kopieren
@Lide: een artikel in het NRC over dat proefschrift zaaide bij ons drie jaar geleden, toen we op zoek gingen naar een school voor onze oudste, destijds twijfel. Maar revisies op dit proefschrift, zoals deze van de directeur van de Vrijeschool Den haag, nuanceerden dat weer:http://www.vrijeschoolden ... aart%202009%20website.pdfWel belangrijk om te realiseren dat de uitkomsten van het proefschrift zijn gebaseerd op gegevens die verzameld zijn in de periode 1999-2003. Juist in de periode daarna is er op binnen het vrijeschoolonderwijs weer heel veel veranderd.Ik ben zelf ook altijd wel benieuwd naar de invloed van vrijeschoolonderwijs en de invloed van het basisonderwijs op de korte termijn (nu middelbare scholieren) en langere

termijn (nu studerenden/ werkenden) is. En ik vind het lastige van internet, dat er veel verhalen rondgaan van "ik heb gehoord van...een buurmeisje, nichtje, een vriend"...etc.... Daarom vond ik zelf het volgende interessant te lezen:De basisschool als kompas, Een onderzoek naar de relatie tussen twee principieel verschillende typen van vorming op de basisschool en de verdere ontwikkeling van oud-leerlingen. Florentine Overhoff en Anoukh Jannink hebben, voor hun Masteropleiding Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht, hier onderzoek naar gedaan in opdracht van De Vrije School Utrecht.

http://www.uu.nl/SiteColl ... /Basisschoolalskompas.pdfUit dit onderzoek komen twee aanbevelingen naar voren:

1. Uit de conclusie blijkt dat het stimuleren van niet-cognitieve aspecten, wat geldt voor de ABS (=vrijeschool), geen negatief gevolg heeft gehad op de uiteindelijke cognitieve prestaties.

Daarbij is er wel een grotere culturele en maatschappelijke betrokkenheid te vinden wanneer er wordt lesgegeven aan de hand van vrijeschoolpedagogiek. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat elke school meer aandacht zou moeten schenken aan niet-cognitief onderwijs en zich daarbij bedenken dat die activiteiten het cognitieve niveau op den duur niet schaden.

2. De gepubliceerde ranglijsten over schoolkwaliteit van de Nederlandse krant ‘Trouw’ zouden moeten worden uitgebreid met informatie over het latere functioneren in de samenleving. Hierbij wordt aangesloten bij de aanbeveling van Bosker & Scheerens (1999) die aangeven dat er bij de kwaliteitskaarten van de overheid met veel meer aspecten rekening gehouden moet worden dan slechts de kwaliteitsscores.Maar ook bij dit onderzoek belangrijk je te realiseren dat het onderzoek dateert uit 2006, dus met alle veranderingen binnen het onderwijs weet ik niet in hoeverre de positieve en negatieve resultaten over 30 jaar nog van toepassing zijn op de volgende generatie.Een leuk artikel dat wel recent is, uit het AD (20 juni 2012) 'Hippie-school' groeit wèl, vrijeschool verlost van suf imago, lesresultaten steeds beter:http://www.vrijescholen.n ... ws/12-06-20-artikelAD.pdfIn veel gemeenten is er een algemene terugloop van het aantal leerlingen op scholen, ivm de vergrijzing, en dus niet specifiek op vrijescholen.
Alle reacties Link kopieren
@ muscaria,Het is te makkelijk van jou Muscaria het proefschrift van Hilde Steenbergen op deze wijze te nuanceren, dit door er een revisie van de directeur van de Vrije school uit den Haag tegenover te zetten.

Hilde steenbergen doet er misschien wel een paar jaar over haar proefschrift van wetenschappelijke waarde en aanzien te schrijven.

De directeur van de vrije school in den Haag, wil dit begrijpelijkerwijs ontkrachten, het proefschrift gaat immers over zijn antroposofische pedagogie, die hij doceert en uitdraagt in zijn vrije school en er niet best van afkomt.Dit doe je ook met het racisme binnen de antroposofische vrije scholen.

Je probeert met het Baarda rapport in de hand het racisme op de vrije scholen en binnen de antroposofische pedagogie te verdoezelen, alsof het Baarda rapport een onafhankelijk onderzoek betreft.De commissie die het Baarda rapport schreef waren louter antroposofen, die hun eigen vlees aan het keuren waren.Bij een dergelijke slager koop ik geen vlees.Historicus Floris Schreve, heeft langdurig onderzoek gedaan naar het racisme binnen de leer van Rudolf Steiner en het rapport van de commissie Baarda nader onderzocht zie link:https://docs.google.com/v ... neDoyZjA5ZDZlZDk3YWM0ZDlj
Alle reacties Link kopieren
Hopake, je beticht de ander van hetgeen je zelf ook doet: je constante stroom van citaten van de site van Ramon begint me langzaamaan wat murw te maken...Zou je mij nou eens willen vertellen wat je relatie is tot de steinerschool en waar je je ervaring op baseert, of is dat louter op wat er op het net geschreven staat?
Alle reacties Link kopieren
Ik ga mijn kleintje zodra het tijd is inschrijven bij een Montessori school. Dit heeft zowel de goede dingen van een gewone basisschool en de goede dingen van een vrije school en ze leren er echt zelfstandig zijn en kiezen ed.

Alle reacties Link kopieren
Hoi Lide,Het is niet de bedoeling je murv te maken hoor, wel vind ik het eerlijk de slecht onderbouwde reacties van Muscara toe te lichten.

Muscara roept hier mensen op mij te negeren zonder enige schroom.

Fijn dat jij dit niet doet en mij wel direct aan spreekt met gerichte vragen.Ik ben een oud vrije school leerling, mijn stiefvader was schoolleider van de Stichtse Vrije school in Zeist en mijn moeder remedial teacher en lerares op de Vrije school.

Volledig opgegroeid tussen de antroposofen en hun idealen.Ramon is in mijn ogen een goede bron, die getuigenissen van mensen binnen de antroposofie in combinatie met het werk van Rudolf Steiner onderzoekt en op deze manier zaken in het licht zet.Dank je wel voor jou reactie Lide.
Hopake, heb je niet wat beters te doen dan de Vrije School bashen?(serieuze vraag, ik vind namelijk dat je je hier enorm in vast bijt en bizar veel tijd aan besteed, helemaal omdat dit het eerste en enige topic op viva is, waar je aan mee doet)

Dit is een oud topic. Het topic is daarom gesloten.
Maak een nieuw topic aan om verder praten over dit onderwerp.

Terug naar boven