Algemene Voorwaarden

22-07-2021 08:56 1 bericht
Alle reacties Link kopieren
Viva.nl is een onderdeel van DPG Media B.V. (hierna aangeduid als: DPG Media te Hoofddorp. Deelname aan, inschrijving bij en gebruik van Viva.nl vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met VIVA en/of worden aangeboden door VIVA.

Huisregels
DPG Media biedt op Viva.nl een forum aan. VIVA vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft VIVA een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels.

Aansprakelijkheid
1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site Viva.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. VIVA is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website Viva.nl.
2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website Viva.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Viva.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
3. De content op de website Viva.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan Viva.nl. Viva.nl is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website Viva.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Viva.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.
4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina`s van Viva.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of DPG Media B.V.. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Viva.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Viva.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Viva.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Viva.nl verkregen is. Viva.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Viva.nl verkregen informatie. De informatie op Viva.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacybeleid
Het privacy & cookiebeleid van DPG Media B.V. en Viva.nl vindt u hier https://www.dpgmedia.nl/privacy.

Copyright
Viva.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van Viva.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Viva.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van DPG Media B.V. (ook niet via een eigen netwerk). Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers.

1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website Viva.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan DPG Media B.V. dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele, en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Viva.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvds en dergelijke.
2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Viva.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Viva.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Viva.nl terzake van vorderingen van derden.
4. Viva.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Viva.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Viva.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Viva.nl
1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Viva.nl en het logo van Viva.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij DPG Media B.V.
2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Viva.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, videos, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij Viva.nl. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viva.nl is het onder meer niet toegestaan de website Viva.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde “framing” valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaar maken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Leeftijdsgrens
1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan Viva.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Viva.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.
2. Viva.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van Viva.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie Viva.nl
De redactie van Viva.nl is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Viva.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Viva.nl,in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Viva.nl, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Viva.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van Viva.nl is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen met Viva.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Dit is een oud topic. Het topic is daarom gesloten.
Maak een nieuw topic aan om verder praten over dit onderwerp.

Terug naar boven